Att hantera dagvatten säkert kräver rätt dimensionering    

Allt fler hårdgjorda ytor och ökande nederbördsmängder ställer höga krav på hanteringen av dagvatten. Framför allt handlar det om att dimensionera systemet på rätt sätt så att de kan klara av långa och ihållande skyfall. På GPA har vi lång erfarenhet av dagvattenhantering och ett brett utbud av allt från dräneringsrännor till pumpstationer.      

Underdimensionerad dagvattenhantering kan orsaka stor skada

Efterhand som våra städer växer, byggs och förtätas de allt mer. Det gör att den naturliga dräneringen försvinner, vilket ställer allt större krav på en fungerande dagvattenhantering. För om det inte hanteras rätt skapas översvämningar med stora materiella kostnader som följd. Därför måste avloppsystemen vara dimensionerade på ett sätt som gör att de kan hantera vattenmassorna även vid kraftiga ihållande regn. Många gånger fungerar det inte heller att låta vattnet rinna undan av egen kraft, utan det krävs pumpstationer som är dimensionerade så att de ska kunna gå oavbrutet, flera dygn i sträck när regnet är både kraftigt och ihållande. Därför erbjuder vi, förutom vårt breda sortiment av dräneringsrännor, linjeavvattning, rör, rördelar och pumparäven vår långa erfarenhet av att beräkna och dimensionera systemen så att du kan vara säker på att de håller måttet – både nu och i framtiden.  

Rätt rör för rätt dagvattenledning     

Hantering av dagvatten handlar inte bara om rännor, rör och pumpar för uppsamling. Det måste finnas ett system som för det vidare ut på ledningsnätet. Här kan vi bistå med trycksatta PE-ledningar som forslar vattnet från rännor och brunnar vidare till ett större vattenmagasin. Avloppsrören behöver klara trycket från både flödet i röret och från jorden ovanför, vilket kräver att de är rätt dimensionerade utifrån ett flertal olika faktorer. Vi har även ett stort sortiment av de installationssystem, fixpunkter och rörklammers som krävs för rör i betongtunnlar eller frihängande ledningsnät. Om dagvattnet samlas upp i en miljö där det förekommer olja eller andra kemikalier krävs det dessutom rör i PE-EL, en elektriskt ledande polyeten som förhindrar att gnistbildning uppstår. Förutom rådgivning kring materialval och dimensionering kan vi även erbjuda de svetsutbildningar som krävs för rör i både PE och PE-EL.    

Fråga en expert

Allt fler hårdgjorda ytor och ökande nederbördsmängder ställer höga krav på hanteringen av dagvatten. Framför allt handlar det om att dimensionera systemet på rätt sätt så att de kan klara av långa och ihållande skyfall. På GPA har vi lång erfarenhet av dagvattenhantering och ett brett utbud av allt från dräneringsrännor till pumpstationer.