Längdförändring


Rörsystem ändrar längd när temperaturen förändras. Både förändringar i mediatemperatur och omgivande temperatur påverkar rörsystemets längd. Även skillnad mellan installationstemperatur och drifttemperatur orsakar längdförändringar.

Vid installation av rörsystem ovan mark måste dessa längdförändringar kunna tas upp av rörsystemet. Ofta kan dessa förändringar tas upp vid riktningsförändringar med hjälp av minimilängder på raka rörsträckor, men i vissa fall behövs expansionslyror. Även kompensatorer kan användas för att ta upp dessa längdförändringar.

För att beräkna längdförändring och erforderlig längd på expansionsböjar väljs först material och sedan fylls övriga uppgifter i och resultatet presenteras automatiskt. Decimaler anges som punkt.

En expansionsböj kan ta upp lika mycket expansion som kontraktion och därför kan separata beräkningar göras på expansion och kontraktion för att inte expansionsböjarna ska bli längre än nödvändigt.

Nedan beskriven beräkning är kraftigt förenklad men ger ett fungerande system med hög säkerhetsmarginal.
För mer optimerad beräkning bör en FEM-analys eller statisk beräkning enligt DVS2210 av rörsystemet göras.

Principskisser

Z-böj

A=Fixpunkt

SB= glidstöd

U-böj/expansionslyra
L-böj
Förhållanden

Material

Dimensionytterdiameter – dy (mm)

Min. temp.°C

Max. temp.°C

RörlängdL (m)

Variabler

Längdförändringskoefficientα (mm/m°C)

Temp. differens∆T (°C)

Proportionalitetsfaktork

Resultat

Längdförändring∆L (mm)

Minsta skänkellängd𝐿s (mm)