Vår miljöpolicy

GPA arbetar målmedvetet med ständiga miljöförbättringar i syfte att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från vår verksamhet och de produkter vi säljer. Vårt mål är alltid att med god marginal uppfylla de krav som ställs av våra kunder och av miljölagstiftningen.

Vårt arbete ska ske med hänsyn till effektiv resursanvändning genom att vi aktivt arbetar för att hushålla med energi och material. Då det är miljömässigt motiverat och praktiskt möjligt ska vi sortera ut och återvinna det avfall som uppstår i verksamheten.

GPA ska agera och upplevas som en leverantör med hög miljömedvetenhet och kompetens. Detta genom att det personliga ansvaret hos alla medarbetare upprätthålls och att alla ständigt utvecklas genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.

TRANSPORT – GRÖN FRAKT

Vi arbetar aktivt för ett effektivt och miljömässigt utnyttjande av tillgängliga transportlösningar och planerar våra inköp och tjänsteresor därefter. Vi väljer att skicka grönt på våra sändningar ut till kund med DHL. Detta innebär att att DHL producerar motsvarande tonkilometer som hela sändningen ger upphov till med en klimatsmart teknik någonstans i deras inrikes nätverk.

Förbrukning

Vi verkar aktivt för att reducera miljöpåverkan från förpackningar och förbrukningsmaterial. Genom att sortera olika material kan vi återvinna dessa och de kan i förlängningen bli nya produkter. Miljöarbetet är väl integrerat i vår verksamhet – genom rätt kompetens kan vi rekommendera långsiktiga och säkra lösningar till våra kunder. Mycket av det vi säljer är tillverkat i plast – ett material som är energikrävande vid tillverkning, men också ett material som har väldigt många fördelar.

Energi

Tillsammans med våra partners arbetar vi aktivt för att reducera energiförbrukningen. Vid inköp av nya maskiner, ombyggnation eller nybyggnation väljer vi i största mån de mest energibesparande lösningarna. Det är viktigt för oss att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet för att förebygga och minimera miljöpåverkan. Till våra egna fastigheter köper vi el som är förnyelsebar och uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier för el märkt med Bra Miljöval.

Förpackningar

Våra nya förpackningar är FSC-märkta. FSC står för Forest Stewardship Council som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem FSC.

Hållbarhet i fokus

Vårt mål är alltid att med god marginal uppfylla de krav som ställs av våra kunder och av miljölagstiftningen.