En kvittens på vår kvalitet

GPA Flowsystem är ett kunskaps- och distributionsföretag med marknadsledande produkter inom kompletta rörsystem och därtill närliggande produkter till industri och byggsektor med applikationer för vatten och korrosivt media. Vårt fokus ligger på att:

GPA Flowsystem AB är certifierade avseende kvalitet och miljö enligt standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 av Lloyds Register t o m 20 juni 2026.

Lång tradition av processorienterat arbete

Certifieringen innebär att vi har en kvittens på kvaliteten i det omfattande miljö- och kvalitetsarbete som vi bedriver. Den säkerställer också att alla aspekter av våra processer och arbetssätt håller hög kvalitet och sätter kunden i fokus. Även innan certifieringen har vi under lång tid arbetat processorienterat och miljö- och kvalitetsarbetet har alltid varit en integrerad del av företagets verksamhetsstyrning. 

GPA har implementerat ett ledningssystem som kvalitetssäkrar vårt arbete i enlighet med ISO 9001/14001. Ledningssystemet hjälper oss att ständigt förbättra våra processer och säkerställer att krav från våra kunder uppfylls.

Certifieringen innebär att vi fått ett kvitto på att vårt kvalitets- och miljöarbete är effektivt och levererar i enlighet med intressenters krav och förväntningar.

Vårt åtagande

Hållbart företagande handlar om att driva företag med framtiden i sikte. På GPA arbetar vi för ett långsiktigt värdeskapande och för oss är hållbarhetsfrågor en drivkraft för att utveckla oss och våra kunder i val av tekniska lösningar.
Vår ägare, Indutrade AB, har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact (UNGC), vilket fungerar som ramverket för vårt hållbarhetsarbete. Vi förbinder oss genom detta att arbeta med initiativets tio principer för hållbar utveckling inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö- och korruption.