Vattenverk

Rent vatten är vår viktigaste resurs. Råvattnet tas ifrån antingen ytvattentäkter eller grundvattentäkter. Reningsprocessen i våra vattenreningsverk ser lite olika ut beroende på om det är yt- eller grundvatten. Gemensamt är dock att i båda processer används t.ex. kemikalier för fällning och pH justering.

Processen

Sedan över 20 år tillbaka har GPA specialiserat sig på just den här typen av processer och hur man bäst transporterar media från en punkt till en annan. Det kan exempelvis vara ventiler i olika plastmaterial, dubbelrör för ökad säkerhet eller gallerdurk i glasfiber för områden med hög korrosivitet. Oavsett vilka krav som ställs är GPA en hjälpande hand med allt från idéer till färdig lösning.

Ytvattenverk

I ett ytvattenverk används processer där både kemiskfällning, desinficering och klorering används. I dessa doseringssystem används såväl rör och ventiler som kopplingar och slang i varierande material såsom PVC, PE och även högpresterande material som ECTFE. För korrosiva media finns det idag lättmonterade dubbelrörsystem typ Poly-Flo för ökad säkerhet

Ultrafiltrering

En metod som används för rening är även ultrafiltrering, en reningsmetod som innebär att man med högt tryck pressar vattnet igenom membranfilter. För att minska partikelgraden i råvattnet som först lagras i tankar inne i vattenverket kan man gjuta in skyddsliners av PE material i tankarna, detta för att undvika att betongpartiklar följer med vattnet in i membranfiltren och sätter igen dom. Betongskyddsliners kan även användas i förvaringstankar på vattenverk och i omkringliggande vattenreservoarer/torn för att ge en lättrengjord och homogen yta.

Utbildning

Hos oss på GPA kan man få utbildning i plastsvetsning m.m. Vi har kurser både på grundläggande nivå samt en cetifierande utbildning med 3:e parts bedömning allt enligt EN 13067/EWF 581 Vi vill se till att slutkunden kan känna sig trygg med de arbete som utförs i deras process. Önskar ni mer info kring våra utbildningar,så kontakta oss så kan vi tillsammans hitta lämplig kurs.

Vattenreservoar

Ett närbesläktat applikationsområde till vattenverken är vattenreservoarerna.

För att säkerställa tillgången till våra hushåll, så har vi i Sverige vattenreservoarer för lagring av dricksvatten. Vi har både hög och lågreservoarer, många av dessa börjar bli till åren och är i behov av renovering.

Vattenverket Lockörn ljudisolerar och förbättrar arbetsmiljön med GAP-skivor från GPA

Vattenverket Lockörn i Lidköping, har nyligen renoverat sin anläggning och då har GPA Flowsystem AB bl a levererat gallerdurk, plattformar, stegar och trappor i glasfiberarmerad plast (GAP).

"En stor fördel med GPAs glasfiberarmerade skivor är den ljuddämpande eller ljudisolerande effekten för att förbättra arbetsmiljön"

Bjarne Jörgensen, Driftsledare VA, Lidköpings Kommun
Läs hela historien

Produkter som återfinns i ett vattenverk

-->