Vår miljöpolicy

GPA arbetar målmedvetet med ständiga miljöförbättringar i syfte att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från vår verksamhet och de produkter vi säljer. Vårt mål är alltid att med god marginal uppfylla de krav som ställs av våra kunder och av miljölagstiftningen.
 
Vårt arbete ska ske med hänsyn till effektiv resursanvändning genom att vi aktivt arbetar för att hushålla med energi och material. Då det är miljömässigt motiverat och praktiskt möjligt ska vi sortera ut och återvinna det avfall som uppstår i verksamheten.
 
GPA ska agera och upplevas som en leverantör med hög miljömedvetenhet och kompetens. Detta genom att det personliga ansvaret hos alla medarbetare upprätthålls och att alla ständigt utvecklas genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.
 

Transport

Vi arbetar aktivt för ett effektivt och miljömässigt utnyttjande av tillgängliga transportlösningar och planerar våra inköp och tjänsteresor därefter.
 

Förbrukning

Vi verkar aktivt för att reducera miljöpåverkan från förpackningar och förbrukningsmaterial.
 

Energi

Tillsammans med våra partners arbetar vi aktivt för att reducera energiförbrukningen. Vid inköp av nya maskiner och ombyggnation/nybyggnation väljer vi i största mån de mest energibesparande lösningarna.
 
-->