Hyresvillkor

1. Leverans

Alla hyresmaskiner med tillbehör, nedan benämnt med ”materialet” levereras fritt GPA:s lager. Hyrestagaren svarar själv för transport till och från hyreslagret. Om GPA enligt särskild överenskommelse åtar sig att utföra transport, bekostas detta av hyrestagaren.

2. Hyrestid

Hyrestiden räknas fr.o.m. den dag då hyresmaterialet avsändes till eller hämtas av hyrestagaren t.o.m. den dag då materialet är mottaget på GPA:s lager.

3. Hyresberäkning

Hyra utgår under hela hyrestiden om inget annat avtalats mellan parterna. Den angivna dygnshyran anger priset per maskin. Hyra debiteras endast dygn och debiteras månadsvis.

4. Skötsel och vård

Det åligger hyrestagaren att kontrollera materialet vid mottagning. Eventuella anmärkningar mot utlämnat material skall anmälas till uthyraren omgående. Hyrestagaren skall hantera och vårda materialet sakkunnigt och omsorgsfullt. Vid återlämnandet skall materialen vara i gott skick och väl rengjort. Vid onormal nedsmutsning av materialet kan särskild rengöringsavgift komma att debiteras.   

5. Underhåll och reparation

Underhåll och reparation till följd av normalt slitage bekostas av uthyraren.

6. Användningssätt

Maskinerna får endast användas under normala betingelser och för sådana arbetsuppgifter de är avsedda för. Hyrestagaren ansvarar för att bruksanvisningar och andra instruktioner följs och att användare har erforderlig kompetens för utrustningen.

7. Skador

Kunden ansvarar för uppkomna skador, som ej kan hänföras till normalt slitage, från det att materielen lastats och till dess att de lossats vid uthyrarens lager. Uppkomna skador eller driftsstörningar, skall omgående anmälas till GPA. Reparationer får ej utföras utan GPA:s godkännande. Skadat material skall repareras av godkänd reparatör, anvisad av GPA, varvid hyrestagaren svarar för alla reparationskostnader, inklusive eventuella fraktkostnader eller andra tillkommande kostnader. Är återanskaffningskostnad för materialet lägre, skall återanskaffning ske.

8. Övriga skador

Kunden ansvarar ensam för, såväl direkta samt indirekta skador som tillfogas honom eller tredje man i samband med användning av hyresmaterialen under hyrestiden.

9. Skadestånd och ersättningar

Uthyraren åtar sig icke något ansvar för direkta eller indirekta skador, inbegripit utebliven vinst,  som kan uppkomma p.g.a. fel och brister i materielen eller p.g.a. fel och brister i materielen eller på grund av förseningar vid leverans av materielen eller till följd av materielens utnyttjande eller konstruktion. 

10. Försäkringar

Materialet är försäkrat till sitt anskaffningsvärde av GPA. Självrisk betalas av hyrestagaren oavsett hyrespris. 

11. Förlust av materiel

Saknad materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.